Home
People
PI
Lab Members
Lab Alumni
Research
Publications
Protocols
Links
Lab News
Pictures
Lab Alumni
NameDegreeYear of graduation
Shu, Xueqin PhD2021
Liu, Dehua PhD2021
Zhu, JiadePhD2021
Fang, Bo PhD2021
Wang, Wanying PhD2021
Liu, Banghui PhD2020
Zhu, Qing PhD2019
Guan, Jing PhD2019
Gul Habib PhD2018
Jin, Zeyu PhD2018
Wen, Wen PhD2018
Jiang, Qiu PhD2017
Cao, Linyan PhD2017
Zhao, Changlong MS2016
Hu, JinfengPhD2016
Liu, Xiaoyu MS2016
Ma, RonghuaPhD2016
Zhang, ShijiePhD2016
Chen, ChuanPhD2015
Yang, YifanPhD2015
Zhang, Xu PhD2015
Sun, Haipeng PhD2014
You, Yibo PhD2014
Zhou, Xiaodan PhD2014
Yu, DanPhD2013
Bao, YanPhD2012
Fang, HaihongPhD2011
Hong, YuzhiPhD2011
Meng, XiaomingPhD2011
Tao, LiangPhD2010
Wang, LinMS2010
Wu, XiaoqianPhD2010
Zhao, LipingPhD2010
Cheng, YuanyuanPhD2009
Huang, JiexunPhD2009
Shang, FeiMS2009
Wu, ChaoPhD2009
Xue, TingPhD2009
Chu, XinminPhD2008
Zhou, XianxuanPhD2008
Lin, YangMS2008
Wang, JiachenMS2008
Ju, XiongfeiPhD2007
Wang, XunMS2007
Yang, RuiMS2007
Sahr, FodayPhD2006